fpbl.net
当前位置:首页 >> 朋怎么组词两个字 >>

朋怎么组词两个字

朋的组词:亲朋、朋党、宾朋、面朋、高朋、酒朋、朋游、朋辈、良朋、友朋、朋侪、朋分、朋朋、韩朋、百朋、朋比、朋来、朋伴、邦朋、朋俦、交朋、朋兴、同朋、远朋、十朋、朋人、嘉朋、二朋、连朋、诗朋、朋知、游朋、朋类、燕朋、淫朋、朋帮、朋淫、朋娅、朋心、朋义.朋酒、朋会、朋侣、朋工、相朋、朋家、朋僚、群朋、真朋、朋头、朋执、斗朋、朋锡、旅朋、朋肯、朋饮、朋啸、朋雠、分朋、赌朋、贤朋、朋扇、朋燕、朋皇、僚朋、朋伙、朋识、朋甲、朋思、宴朋、朋寮、得朋、朋蛇、朋戏、焦朋、朋齿、朋旧、朋戚、畔朋、朋从.

亲朋 [qīn péng] 亲戚朋友:~好友.宾朋 [bīn péng] 宾客;朋友:~满座.朋党 [péng dǎng] 指同类的人为私利而互相勾结.《战国策赵策二》:“塞朋党之门.” 后指排斥异己的宗派集团.朋兴 [péng xīng] 群起;蜂起.宋 苏洵《张益州画像记》:“毋养乱,毋助变,众言朋兴,朕志自定.”《明史阉党传序》:“迨 神宗 末年,讹言朋兴,相敌,门户之争,固结而不可解.”清 许守微《论国粹无阻于欧化》:“希腊 诸贤,学派朋朋僚 [péng liáo] 同僚.同朋 [tóng péng] 朋辈,朋友.

* 朋友 péng yǒu * 朋党 péng dǎng * 朋比 péng bǐ * 朋侪 péng chái * 朋辈 péng bèi * 朋从 péng cóng * 朋俦 péng chóu * 朋淫 péng yín * 朋酒 péng jiǔ * 朋来 péng lái * 朋伴 péng bàn * 朋燕 péng yàn * 朋侣 péng lǚ * 朋游 péng yóu * 朋知 péng zhī *

朋友,亲朋,良朋~ 采纳吧~~~~~~

亲朋 宾朋 无朋 远朋 友朋 游朋 淫朋 燕朋 相朋 贤朋 同朋 十朋 诗朋 朋 朋朋 畔朋 面朋 旅朋 鳞朋 僚朋 良朋 酒朋 焦朋 交朋 奸朋 嘉朋 韩朋 高朋 分朋 二朋 赌朋 斗朋 得朋 党朋 层朋 贝朋 邦朋 百朋

朋友 péng yǒu 朋比 péng bǐ 朋党 péng dǎng 朋侪 péng chái 朋辈 péng bèi 朋俦 péng chóu 朋从 péng cóng 朋酒 péng jiǔ 朋淫 péng yín 朋知 péng zhī 朋伴 péng bàn 朋来 péng lái 朋游 péng yóu 朋侣 péng lǚ 朋燕 péng yàn 朋簪 péng zān 朋好 péng

朋友、高朋、亲朋、酒朋、朋党、朋游、韩朋、朋辈、良朋、友朋、朋朋、朋分、朋侪、宾朋、朋比、

朋友、来高朋、亲朋、酒肉朋友、高朋满座、小朋友、酒朋、交朋友、乞拉朋齐、狐朋狗友、自硕大无朋、朋党、朋游、朋比为奸、猪朋狗友、韩朋2113、朋辈、良朋、呼朋唤友、友朋、朋朋、朋分、朋友们、朋侪、谈朋友、5261够朋友、三朋四友、宾朋满座、宾朋、亲戚朋友、呼朋引类、朋比、霞友云朋、轧朋友、朋党比周宾朋迎门、诗酒朋侪、朋来、百朋、朋心、十朋、狐朋狗党4102、鹭朋鸥侣、嘉朋、诗朋酒友、朋兴、交朋、朋伴、朋僚、朋侣、狂朋友、朋爱、十朋之龟、同朋、远朋、朋人、无朋、朋簪、1653狂朋怪友、狂朋怪侣、朋工、真朋、诗朋、邦朋、淫朋狎友、面朋口友、分朋、诗朋酒侣、耐久朋、相朋、二朋、朋类、朋肯

朋 组词如下:~党.~友.~辈.~侪.~俦.宾~.群居~飞.至爱亲~.硬大无~.

问:朋字组词、要两个答案答:朋友 péng yǒu亲朋 qīn péng

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.fpbl.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com